192 euro voor levenseinde-advies

Het proefproject rond de LEIF-artsen (LevensEindeInformatieForum) dat eigenlijk al twee jaar afgelopen was, is sinds de medicomut van vorige week beter verankerd in een ‘conventie’. Wat betekent dat concreet? Het budget is preciezer berekend op basis van de evolutie van het aantal adviezen en de rol van het LEIF-EOL Consortium is beter afgebakend. Een advies over het levenseinde zal dan 192 euro kosten.

Medisch advies in de context van een individueel zelfgekozen levenseindeverzoek door de patiënt is complex:  bevoegde artsen die daartoe zijn opgeleid en voldoen aan de eisen van de euthanasiewet, kunnen het verlenen. Het LEIF-EOL Consortium organiseert, faciliteert, controleert en betaalt dit alles. LEIF-EOL:
- richt het een comité op van 12 artsen met verschillende filosofische opvattingen over kwesties rond het levenseinde, dat inschrijvings- en schrappingsvragen van de lijst van geraadpleegde artsen ontvangt en beoordeelt;
- organiseert cursussen over euthanasie en over beslissingen rond het levenseinde en de mogelijkheden van palliatieve zorg;
- organiseert regelmatig collegiale intervisies en relevante bijscholing;
- legt contacten tussen de behandelende en geraadpleegde artsen;
- biedt ondersteuning en advies (telefonisch)
- betaalt de honoraria voor de adviezen van de geraadpleegde artsen die een geanonimiseerd verslag overmaakten.

Inhoudelijke verandering

Het wettelijk kader verandert dus, maar wat verandert er inhoudelijk?
- Bij de beoordeling van aanvragen voor opname op de lijst van geraadpleegde artsen, zal de klemtoon nu meer liggen op opleiding dan op gelijkwaardig verworven kennis. Dat laatste was relevant in 2014, maar kwaliteitsopleiding is nu een vereiste voor nieuwe aanvragen.
- Er komt een jaarlijkse indexering (bij besluit van de medicomut).
- Het Riziv zal om de twee maanden betalen, op basis van een factuur, in plaats van een jaarlijks voorschot, gevolgd door een saldobetaling.
- Om de twee jaar zal een gedetailleerd schriftelijk verslag worden opgesteld in plaats van eenmaal per jaar.

Overgangsbepalingen
De afronding van de nieuwe overeenkomst vergt nog twee punten om volledig in orde te zijn. Zo liep de conventie tussen het Verzekeringscomité van het Riziv en het consortium LEIF-EOL van 17 maart 2014 af op 1 april 2019. Ze werd stilzwijgend verlengd. Maar in het licht van een grotere rechtszekerheid vult een overgangsbepaling die lacune op.

Ten tweede kent het consortium momenteel een structureel tekort dat al in 2017 ontstond.

Middelen die aan het LEIF-EOL-consortium waren toegewezen, bleken meermaals ontoereikend omdat het aantal toegekende adviezen was onderschat (1.600 adviezen per jaar). Dit was het geval in 2019 (1.787 betaalde adviezen) en in 2021 (1.907 betaalde adviezen). Om dat tekort weg te werken, kan een eenmalig bedrag van 124.000 euro worden toegekend. Motivatie hierachter is om het tijdelijke en "experimentele" karakter van deze financiering af te schaffen. Een betere budgettaire controle, gebaseerd op de feitelijke realiteit, wordt mogelijk gemaakt door het gehele budget onder één enkele rubriek te brengen. 

In 2023 is een budget van 387.000 euro beschikbaar voor deze prestatie. Daarmee moet het budgettaire plaatje kloppen op basis van de evolutie van de voorbije jaren van het aantal betaalde adviezen 
2017: 1.436
2018: 1.449
2019: 1.787
2020: 1.543
2021: 1.907
2022: 1.960 (recente info aangeleverd door het consortium)

Het aantal adviezen (1.960) in 2022 komt overeen met een stijging van 2,8% ten opzichte van 2021. Als we hetzelfde groeipercentage hanteren, luidt het, komen we voor 2023 uit op 2.015 adviezen. Dat betekent dat voor 387.000 euro 2.015 adviezen kunnen worden gefinancierd met 192 euro per advies.

Voorlopig ligt124.000 klaar om het structurele deficit dat onstond, te dichten de tweede helft van 2023. In totaal is  immers 248.000 euro uitgetrokken op jaarbasis, maar deze maatregel kan niet vóór 1/7/2023 in werking treden, vermits het koninklijk besluit nog moet worden opgesteld en goedgekeurd.

De maatregel past in de "Uitvoering van euthanasie door de behandelend arts + registratieformulier" in de rubriek "1(h) - Artsen - honoraria buiten de nomenclatuur". 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.