Het Europees Parlement heeft de oprichting van een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens goedgekeurd

Op woensdag stemden de leden van het Europees Parlement voor de oprichting van een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens met 445 stemmen voor, 142 tegen en 39 onthoudingen. Hierdoor krijgen patiënten elektronisch toegang tot hun gezondheidsgegevens, ook vanuit een lidstaat waar ze niet wonen, en kunnen professionals in de gezondheidszorg de dossiers van hun patiënten raadplegen met hun toestemming (primair gebruik), ook vanuit andere EU-landen.

Deze elektronische patiëntendossiers (EPD's) zullen patiëntendossiers, elektronische voorschriften, medische beeldvorming en laboratoriumresultaten bevatten.
Volgens de wet kunnen gezondheidsgegevens veilig worden overgedragen aan zorgverleners in andere EU-landen (via het MyHealth@EU-platform), bijvoorbeeld wanneer burgers naar een ander land verhuizen. Het wordt mogelijk om gezondheidsdossiers gratis te downloaden.

Gegevens delen in het algemeen belang, met garanties
Daarnaast kan de ruimte voor gezondheidsgegevens het onderzoekspotentieel van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens ontsluiten. Deze gegevens, waaronder medische dossiers, klinische proeven, ziekteverwekkers, gezondheidsclaims en vergoedingen, genetische gegevens, informatie uit volksgezondheidsregisters, welzijnsgegevens en informatie over middelen, uitgaven en financiering in de gezondheidszorg, kunnen worden verwerkt om redenen van algemeen belang (secundair gebruik), zoals onderzoek, statistiek en de ontwikkeling van overheidsbeleid. Deze gegevens zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om behandelingen te vinden voor zeldzame ziekten, "waarbij de vooruitgang momenteel wordt belemmerd door onvoldoende en gefragmenteerde gegevens", aldus het persbericht van het Parlement.

Het delen van deze gegevens (dit "secundaire gebruik") zal echter niet worden toegestaan voor commerciële doeleinden, zoals reclame, beoordelingen door verzekeringsmaatschappijen of als onderdeel van leningen, of bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Beslissingen over de toegang tot gegevens worden genomen door de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de toegang tot de gegevens.

Sterkere privacywaarborgen
De wet garandeert dat patiënten inspraak hebben in de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en toegankelijk worden gemaakt. Zij zullen kunnen weigeren dat hun gezondheidsgegevens door beroepsbeoefenaars worden geraadpleegd (tenzij dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon te beschermen) of voor onderzoeksdoeleinden worden verwerkt, met uitzondering van bepaalde doeleinden van algemeen belang, voor het opstellen van overheidsbeleid of statistieken. Bovendien moeten patiënten op de hoogte worden gebracht telkens wanneer hun gegevens worden geraadpleegd, en hebben zij het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

Volgende stappen
De voorlopige overeenkomst moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad. De verordening treedt in werking twintig dagen na de bekendmaking ervan in het publicatieblad van de EU. Zij moet twee jaar later worden toegepast, met enkele uitzonderingen, met name het primaire en secundaire gebruik van categorieën gegevens, die afhankelijk van de categorie pas vier tot zes jaar later worden toegepast.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.