Evaluatiecommissie abortus zoekt arts

De Kamer lanceert een oproep voor een Nederlandstalige arts -ze spreekt zelf nog van de categorie 'geneesheer'- die fungeert als plaatsvervangend lid van 'de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking', kortweg de evaluatiecommissie abortus.

n de plenaire vergadering van de Kamer van 25 april 2024 werd beslist om tot de oproep over te gaan wegens een zogenaamd opengevallen mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid voor de categorie `geneesheer'.
De Evaluatiecommissie abortus is samengesteld uit zestien leden, van wie negen vrouwen en zeven mannen:

  • acht leden zijn arts van wie er minstens vier (emeritus) hoogleraar of docent in de geneeskunde zijn aan een Belgische universiteit;
  • vier leden zijn (emeritus) hoogleraar of docent in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat;
  • vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.

Ze worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

De Commissie telt eveneens zestien plaatsvervangers, die worden aangewezen volgens dezelfde criteria als de effectieve leden.

Onverenigbaarheden, benoemingen
Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van één van de wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van een regering.
De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Kamer, voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd.

Kandidaturen
De kandidaturen, met cv, dienen uiterlijk 1 juli 2024 te worden ingediend bij ter post aangetekende brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd waaruit blijkt dat de kandidaten behoren tot de categorie 'geneesheer', zoals de Kamer dat nog steeds ouderwets noemt.
Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-Generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02 549 84 21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.
De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.