Planning medisch aanbod op weg naar Kamer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de aanbodbeheersing van artsen en tandartsen.
Enerzijds schrapt het voorontwerp het historische overschot aan artsen in de Franse Gemeenschap aangezien de planningscommissie in haar rekenmodel reeds rekening houdt met de overtallen en met de actuele situatie op het terrein om een advies uit te brengen over de quota. De optie van een versnelde afbouw van het historisch opgebouwde tekort in de Vlaamse Gemeenschap via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit blijft behouden.

Anderzijds bouwt het voorontwerp een garantie in voor de huidige groep studenten geneeskunde en tandheelkunde, namelijk zij die ten laatste in het academiejaar 2022-2023 aan de basisstudies zijn begonnen, zodat artsen tot in 2028 – en tandartsen tot in 2027 – toegang hebben tot een specialisatieopleiding met het daaraan verbonden Rizivnummer.

Deze federale maatregelen hebben als belangrijkste doelstellingen enerzijds rechtszekerheid te bieden aan de huidige studenten geneeskunde en tandheelkunde, zodat ze de garantie hebben te kunnen specialiseren na hun basisstudies, en anderzijds een medisch aanbod op basis van behoeften te realiseren.

Deze wetswijziging kadert in het principeakkoord dat werd gesloten inzake de planning van het medisch aanbod. In overeenstemming met dit akkoord voerde de Federatie Wallonië-Brussel bij decreet een vergelijkend toelatingsexamen (numerus fixus) in voor artsen en tandartsen vanaf het academiejaar 2023-2024. Dit moet zorgen voor een overeenstemming tussen het aantal toegelaten studenten aan de basisopleiding en de federaal bepaalde quota voor de toegang tot de bijzondere beroepstitels vanaf 2029 voor artsen en vanaf 2028 voor tandartsen.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.