Aanloop naar nieuwe Commissie Gezondheidsdoelstellingen

In de Kamer is een wetsontwerp van minister Vandenbroucke neergelegd dat de oprichting vastlegt van een Commissie voor Gezondheidszorgdoelstellingen binnen het Riziv. Bedoeling is om het beleid beter te oriënteren op de lange termijn, met een aanzienlijke wetenschappelijke inbreng. Leden-zorgverleners moeten erover waken dat men voeling houdt met het concrete werkterrein.

Wat voorafging: in oktober 2020 keurde de Algemene Raad van het Riziv de begroting van de gezondheidszorg voor 2021 goed. De Raad aanvaardde daarbij ook het voorstel van het Verzekeringscomité “om het begrotingskader van de ziekteverzekering aan te passen om het overleg binnen een voorspelbaar meerjarenperspectief mogelijk te maken, de ontschotting aan te moedigen en de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen met betrekking tot de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen te ondersteunen”.

De Commissie voor Gezondheidszorgdoelstellingen waarvan sprake in het wetsontwerp, heeft als opdracht om vanuit wetenschappelijk oogpunt richtinggevend te zijn voor het gezondheidszorgbeleid voor een komende zittingsperiode en deze oriëntaties ook te evalueren en desgewenst te actualiseren in aanloop naar de jaarlijkse gezondheidszorgbegrotingen.

Naast de definitie van gezondheidszorgdoelstellingen, worden de samenstelling en de opdrachten van de Commissie vastgelegd. De Commissie krijgt drie opdrachten:

1) binnen de veertig dagen volgend op elke ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorstellen van de gezondheidszorgdoelstellingen die gedurende de eerstvolgende zittingsperiode zouden moeten nagestreefd worden neerleggen.

2) jaarlijks een rapport opleveren tegen uiterlijk 30 juni met een evaluatie van de voortgang in het voorbije jaar van de realisatie van de gezondheidszorgdoelstellingen zoals bepaald door de Algemene Raad.

3) een advies geven over het globale begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité voor het jaar T uiterlijk op de tweede maandag van oktober T-1 vanuit het oogpunt van de conformiteit van dat voorstel met de vigerende gezondheidszorgdoelstellingen

Daarnaast voorziet het ontwerp een bijkomende opdracht voor de Algemene Raad, met name dat de Raad binnen de 90 dagen volgend op de eerste Regeringsverklaring van een nieuwe federale regering de gezondheidsdoelstellingen bepaalt voor de zittingsperiode binnen de verplichte ziekteverzekering. Hij kan hiertoe desgewenst een advies vragen aan het Verzekeringscomité.

Ten slotte voorziet het ontwerp voor de verschillende deelstaten de mogelijkheid om een vertegenwoordiging met raadgevende stem af te vaardigen om zodoende de vergaderingen van de Algemene Raad bij te wonen.

Samenstelling

Naast de aanwezigheid van federale gezondheidszorginstellingen -weliswaar met raadgevende stem voor  het RIZIV, de FOD VVVL en het FAGG- in deze commissie wordt dus ook een substantiële en evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de wetenschappelijke en academische wereld voorzien: personen met een bijzondere expertise in materies zoals bijvoorbeeld maatschappelijke gezondheid, gezondheidseconomie, volksgezondheid, gedragswetenschappen, milieugezondheid, bio-ethiek, etc.

Aangezien anderzijds dient te worden bewaakt dat de door de commissie wetenschappelijk bepaalde gezondheidszorgdoelstellingen ook voeling houden met het concrete werkterrein zullen ook vertegenwoordigers van de zorgverleners  er deel van uitmaken - waarbij ook de zorginstellingen behoren- en de ziekenfondsen, met raadgevende stem.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.