Verandering vergoeding triage- en afnamecentra: alles op een rijtje

De verzekering voor geneeskundige verzorging steunt de triage- en afnamecenta covid-19 en voorziet een aantal vergoedingen voor dergelijke centra. Hierbij de verschillende vergoedingen, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Een eenvoudiger systeem en een facturatie is online vanaf 27 juli 2020.

Wat vergoeden voor de triage- en afnamecentra? Voor welk bedrag?
Alle centra die van het Riziv een identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen. De lijst van deze centra vindt u hier.

Voor de opstart van het centrum in de periode voorafgaand aan de opening krijgt elk centrum maximaal 7.230,60 euro, in verhouding tot het aantal inwoners in de regio en het aantal deelnemende huisartsen. Dat bedrag vergoedt de activiteit van de artsen die aan de opstart hebben meegewerkt. Verder betaalt het Riziv de tegemoetkoming in de kost van de opstart van de centra uit volgens 2 criteria:

 • 50% van het bedrag naar het “aantal inwoners”:
  minder dan 50.000: 2.115,30 euro
  tussen 50.000 en 99.999: 2.615,30 euro
  tussen 100.00 en 149.999: 3.115,30 euro
  met minstens  150.000: 3.615,30 euro

Het aantal inwoners dat een centrum in zijn regio dekt, bepaalt het centrum op basis van de gemeenten die behoren tot de regio van het centrum.

 • 50% van het bedrag naar het “aantal deelnemende huisartsen die hebben ingestaan voor de triagefunctie tussen de datum van opening van het centrum en 4 mei 2020”:
  5 artsen of minder : 2.115,30 euro
  tussen 6 en 10: 2.615, 30 euro
  tussen 11 en 29: 3.115,30 euro
  30 en meer: 3.615,30 euro
 • Persoonljik beschermingsmateriaal
  Op 16 juli 2020 werd aan elk triagecentrum een bedrag uitgekeerd van 2.000 euro om het persoonlijk beschermingsmateriaal dat zij zelf hebben aangekocht te vergoeden.

 

Welke vergoedingen waren van kracht tot en met 26 juli 2020?

Deze informatie blijft belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden. Toen ging het om prestatiebetaling. Vanaf 27 juli 2020 geldt een forfaitair uurtarief. De triage- en afnamecentra ontvingen een  omzendbrief die de procedures verduidelijkt en uitlegt wat er van de triage- en afnamecentra wordt verwacht vanaf deze datum. Dat uurtarief verschilt in functie van de kwalificatie van de zorgverlener:

 • Voor coördinatie, afnames en fysieke onderzoeken door artsen:
  80,34 euro tijdens weekdagen
  119,94 euros tijdens weekends en op feestdagen
  Voor verpleegkundige ondersteuning door verpleegkundigen of andere bevoegde gezondheidszorgverstrekkers: 47,25 euro
  Voor administratieve ondersteuning: 34,96 euro

 

 • Hoeveel uren per dag kunnen maximaal worden aangerekend?

Dat hangt af van het feit of het triagecentrum ook de afnamefunctie aanbiedt:

Maximaal aantal uren per dag voor: In een triagecentrum:​ In een triage- en afnamecentrum:​
Artsen + Verpleegkundigen​ ​24 ​36
Administratief assistenten​ 12 ​12

​Het totaal van de uren van artsen en verpleegkundigen op 1 dag mag niet hoger zijn dan 24 of 36.
Het totaal van de uren van de administratieve assistenten op 1 dag mag niet hoger zijn dan 12 uur.

Het maximum aantal uur per dag houdt geen rekening met het aantal artsen dat werkzaam is in het centrum.
Tijdens weekenddagen en op feestdagen worden maximum 12 uren vergoed voor de activiteiten door artsen.
De verpleegkundigen en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de verzekering voor geneeskundige verzorging of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

 • Vergoeding voor opstart triagepost: info te bezorgen

Voor het aantal inwoners dienen de centra aan het RIiziv mee te delen voor welke gemeenten zij op het moment van de opstart van het centrum instonden. Het Riziv neemt hiervoor contact op. 
Voor de bepaling van het deel van de tegemoetkoming op basis van het aantal deelnemende huisartsen zal het Riziv deze berekening zelf maken op basis van de verzamelstaten voor fysieke onderzoeken (de zogenaamde ‘verzamelstaat verstrekkingen’) die betrekking hebben op de dagen tussen de datum van opening en 4 mei 2020.
Verklaring op erewoord dat het centrum wordt georganiseerd in samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en overheden. Het Riziv neemt daarvoor ook contact op. Het stort de tegemoetkoming dan op het rekeningnummer dat via het keuzeformulier werd doorgegeven voor de vergoedingen voor coördinatie en voor de administratieve en verpleegkundige ondersteuning.

 • Facturatie voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten VÓÓR 27 juli 2020

Deze regels blijven belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

 • Vanaf 27 juli 2020

De facturatie gebeurt niet langer via de verzamelstaten. Het is nu mogelijk om de gegevens met het oog op de betaling van de activiteit door te geven via dezelfde online toepassing als deze die door de FOD Volksgezondheid wordt gebruikt om het kadaster op te maken.

Om toegang te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een paswoord nodig voor het centrum. Deze werden u reeds bezorgd door de FOD Volksgezondheid.

 • Gebruikershandleiding om de gegevens van uw centrum te kunnen invoeren

Opdat we de vergoedingen kunnen uitbetalen voor de verrichte activiteit vanaf 27 juli 2020, zal elk centrum – naast de reeds ingevulde rubrieken – ook de volgende gegevens met betrekking tot de zorgverleners en de administratieve ondersteuning moeten invullen in de applicatie:

In de rubriek “Verstrekkers”:
Naam, voornaam en Riziv-nummer of rijksregisternummer van alle medische, verpleegkundige en administratieve medewerkers die in het centrum werken.
In de rubriek “Prestaties”:
Het aantal gewerkte uren per activiteitsdag per verstrekker of medewerker.

 • Wanneer moet er gefactureerd worden?

De gegevens dienen per prestatiedag te worden gefactureerd, maar zullen verwerkt worden per week (activiteit van maandag tot en met zondag). De gegevens voor de prestaties in een bepaalde week moeten ten laatste op de zondag van de week die volgt op de datum van prestatie worden doorgegeven via de applicatie.
Opgelet: Met latere aangiftes zal geen rekening worden gehouden.

 • Hoe verwerkt en controleert het Riziv de gegevens?

Elke week de gegevens van de prestaties die 2 weken ervoor hebben plaatsgevonden in het triage- en afnamecentrum. Per triagecentrum worden deze prestaties opgeteld met het oog op de uitbetaling.

Tijdens de verwerking controle of de regels met betrekking tot het maximum aantal aanrekenbare uren werden gerespecteerd. Als wordt vastgesteld dat het maximum wordt overschreden zal het Riziv dit automatisch corrigeren op de volgende manier:

 • Als de dagprestaties van de artsen in een weekend of op een feestdag meer dan 12 uur bedragen worden deze herleid tot het maximum van 12 uur.
 • Als de gecumuleerde dagelijkse prestaties voor artsen en verpleegkundigen de 36 uur (voor triage- en afnamecentra) of de 24 uur (voor triagecentra) overschrijden, wordt het aantal uren verpleegkunde herleid tot aan het maximum van 36 of 24 uur, indien nodig wordt daarna ook het aantal uren voor artsen herleid tot aan het maximum van 36 of 24 uur.
 • Als de dagprestaties van de administratieve assistenten meer dan 12 uur bedragen worden deze herleid tot het maximum van 12 uur.

 

 • Betaling vergoedingen

In de week die volgt op de verwerking zullen de prestaties worden uitbetaald op het rekeningnummer dat door het triage- en afnamecentrum werd meegedeeld in de rubriek “Triage-en afnamecentra” van de online toepassing.

Verandering van rekeningnummer: Indien het centrum wenst te veranderen van rekeningnummer dan dient dit te worden aangepast in de online toepassing en dient tegelijkertijd een mail te worden gestuurd naar het adres covid19@riziv-inami.fgov.be met de vermelding van de prestatiedatum vanaf wanneer het nieuwe rekeningnummer dient te worden gebruikt.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.