Wat mogen niet-EU-artsen, aan de slag in België?

Zowel voor artsen als stagiairs buiten de EU worden de voorwaarden opgesomd in de WUG. De wet heeft het ook over de Raad van apothekers en de werkvoorwaarden van de verpleegkundig specialist.

Samen met de Kwaliteitswet verscheen ook de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG) in het Staatsblad. Hij was bedoeld als aanvullend tweede deel, maar blijkt eerder een samenraapsel van aanpassingen zonder een echt consistent geheel te vormen. Belangrijk is zeker dat hij voorwaarden bevat voor artsen uit een niet-EU land om bij ons de geneeskunde te mogen beoefenen.

De essentie.

1 – klinische psychologie en klinische orthopedagogie: twee aanvullingen over stagiairs die het beroep al mogen uitoefenen zonder vooraf te zijn erkend.

2 – toegang tot de uitoefening van de geneeskunde in België

Artsen uit een niet-EU land moeten na een toelating ook nog heel wat voorwaarden vervullen: bewijsstukken indienen om de gelijkwaardigheid van hun diploma te bewijze, een getuigschrift dat ze geen beroepsbeperking of -verbod kregen opgelegd, zien dat ze passen binnen het maximum aantal visa van de Planningscommissie… Een uitzonderlijke medische verstrekking voor dergelijke artsen kan pas als een arts hierom verzoekt (en die is ook verantwoordelijk) met een gefundeerde aanvraag. De tussenkomst moet ook gedekt zijn door een beroepsverzekering. De toelating is in de tijd beperkt.

Ook voor opleidingen in ons land van artsen uit een niet EU-land gelden speciale voorwaarden die in de wet worden opgesomd. Na afloop van de stage wordt door de universiteit van het derde land gegarandeerd dat de persoon in kwestie naar het thuisland kan terugkeren.

Vooraleer het dossier over te maken aan de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen gaat het Directoraat Generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met het oog op de ontvankelijkheid, na of de voorschriften in dit artikel zijn nageleefd.

De verantwoordelijke van de stagedienst waar de opleiding plaatsvindt, meldt aan de bevoegde geneeskundige commissie en de bevoegde provinciale raad van de Orde de aanwezigheid van de begunstigde.

3 – kinesitherapie – geneeskundige commissies – Raad van apothekers

Tot slot zijn er nog aanvullingen voor de toegang tot het beroep van kinesitherapeut en over de geneeskundige commissies, en de oprichting van een Federale Raad voor apothekers (met de samenstelling).

4 – verpleegkundig specialist

Belangrijk is nog de omschrijvingen van de titel ‘verpleegkundig specialist’ die dus in strikt omschreven omstandigheden medische handelingen mag uitvoeren (in nauwe afstemming met de arts en eventuele andere zorgbeoefenaars).

Lees ook: U wil arts zijn in België? Word Roemeen!

Lees ook: kwaliteitswet is mijlpaal

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.