Kwaliteitswet betekent mijlpaal in uw praktijkbeoefening

De kwaliteitswet die vandaag in het Staatsblad verscheen, is zeer verregaand en een van de paradepaardjes van minister De Block. Een en ander moet nu nog wel concreet worden toegepast, maar het raamwerk ligt er. Een overzicht.

1 - Substitutie

De wet omvat onder meer een uitgebreide passage over de diagnostische en therapeutische vrijheid en de bepaling wanneer een apotheker voorgeschreven geneesmiddelen mag substitueren. De voorschrijver kan bezwaar aantekenen tegen deze substitutie, maar dat therapeutisch bezwaar moet worden gemotiveerd in het patiëntendossier. De apotheker informeert de patiënt over de substitutie.

De Koning kan na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen de substitutie geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren op andere therapeutische klassen van geneesmiddelen en hier eventueel nadere regels aan verbinden. De Koning kan de procedureregels voor de bedoelde substitutie vaststellen. Tegelijk wordt de keuzevrijheid van de arts gegarandeerd als bepaaldie overeenkomsten die vrijheid dreigen te schenden.

Zoals al eerder bekendgemaakt wordt uw deskundigheid gekoppeld aan een visum, uitgereikt door FOD Volksgezondheid.

2 - Behandelingen

De kwaliteitswet bepaalt ook welk soort gezondheidszorg uitsluitend binnen een ziekenhuis kan worden verstrekt en wat daarvoor de nodige omkadering is. De voorwaarden voor anesthesie en anxiolyse worden uitvoerig omschreven.

De gezondheidszorgbeoefenaar mag een aan de gang zijnde behandeling van een patiënt niet onderbreken zonder vooraf alle voorzieningen te hebben getroffen om de zorgcontinuïteit te garanderen. Bij risicovolle verstrekkingen moet een spoedprocedure achter de hand worden gehouden.

3 – Permanentie – portfolio – voorschrift - register

De arts, verpleegkundige, tandarts, vroedvrouw, apotheker, kinesitherapeut, klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog moeten deelnemen aan een permanentie een dit vermelden in hun portfolio.

Iedere huisarts is verplicht om deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij zijn beroep uitoefent.

De wet vermeldt uitdrukkelijk alle voorwaarden waaraan een voorschrift moet voldoen. Ook een groepsvoorschrift opstellen is mogelijk voor een samenwerkingsverband tussen zorgbeoefenaars. Idem dito voor het patiëntendossier.

Kwaliteitscontrole wordt ingebouwd, onder meer via een register van praktijken dat ook toegankelijk zal zijn voor het publiek. Een Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid oefent toezicht uit op de geschiktheid van de zorgbeoefenaars (met een Frans- en Nederlandstalige Kamer voorgezeten door een (ere)magistraat). Op het terrein is het concrete toezicht in handen van gezondheidsinspecteurs die In het bijzonder het portfolio van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar kunnen opvragen en de bevoegdheid hebben om een proces-verbaal op te stellen.

Lees ook: Wat mogen niet-EU-artsen, aan de slag in België?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.