"Wachtpost moet vrije keuze huisarts blijven" (Bvas)

De Bvas vraagt in een open brief dat minister De Block haar ontwerp-KB bijstuurt. Volgens dit uitvoeringsbesluit zou de permanentie uitsluitend nog in samenwerkingsverbanden van wachtposten georganiseerd kunnen worden. Dat gaat in tegen de kwaliteitswet en is voor BVAS onverdedigbaar.

De BVAS kon een ontwerp van KB inzien “betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden”. In uitvoering van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (de ‘kwaliteitswet’), bepaalt dit ontwerp dat huisartsen hun permanentie uitsluitend nog kunnen organiseren in erkende samenwerkingsverbanden van minimaal drie huisartsenwachtposten voor minstens 300.000 inwoners.

Dit voornemen van de minister druist in tegen de kwaliteitswet zelf, die huisartsen de vrijheid laat inzake functionele samenwerkingsverbanden voor de medische permanentie. In deze wet is geen sprake van een verplichting tot oprichting van wachtposten. Er staat alleen in dat huisartsen de plicht hebben om deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar ze hun beroep uitoefenen.

Voor de Bvas is het essentieel dat huisartsen zelf kunnen blijven kiezen hoe in hun zone de zorgpermanentie wordt georganiseerd: in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. De Bvas is gekant tegen een van bovenaf opgelegd model voor de organisatie van de permanentie.

Bijkomende problemen

"We stellen overigens vast dat het ontwerpbesluit nog twee bijkomende problemen creëert", luidt het verder.
"Ten eerste moet het samenwerkingsverband van wachtposten de vorm van een vzw aannemen. De huisartsen worden dus verplicht om nog een bijkomende vzw op te richten naast de vzw voor de wachtpost zelf. Die vzw’s slorpen financiële middelen op waarvoor geen budget is. Geld dat in patiëntenzorg geïnvesteerd kan worden, wordt zo overgeheveld naar structuren."

"Ten tweede zal de opgelegde schaalvergroting van minimaal drie wachtposten voor 300.000 inwoners van de huisartsen aanzienlijke verplaatsingen vergen die de voordelen van wachtposten tenietdoen."
 
Daarom vraagt Bvas aan minister De Block om het ontwerp-KB bij te sturen en wachtposten en huisartsenkringen op gelijke voet te blijven behandelen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.