Wat de GBO/Kartel door de strot van huisartsen wil duwen (dr. David Simon)

In een open brief aan MediSfeer reageert dr. David Simon, huisarts in Colfontaine en Bvas-administrator, op dr. Anne Gillet (GBO/Kartel) en haar opiniestuk over multidisciplinariteit. "Onze standpunten confronteren is geenszins een splijtzwam, maar integendeel zeer constructief, omdat het de huisartsen in het veld in staat stelt de GBO/Kartel en Bvas te situeren qua strategische onderwerpen voor de komende maanden."

"Het is niet waar dat Bvas zich in 1997 tegen de start van het gmd heeft verzet. Wat Bvas niet wilde, was dat het gmd gelijk zou staan met een inschrijving annex verbod voor de patiënt om een andere arts te raadplegen. U herinnert zich waarschijnlijk dat minister Colla tijdens de besprekingen slechts 12,5 miljoen euro op tafel legde. De GBO/Kartel eiste dat alle patiënten recht zouden hebben op een gmd."

"Na een korte berekening besloot Bvas dit voorstel te verwerpen omdat het de gmd-vergoeding zou hebben verhoogd tot 1,25 euro. We zouden zijn geïndexeerd op basis van deze microscopische vergoeding. Bvas stelde vervolgens voor om de vergoeding te beperken tot patiënten ouder dan 65 jaar met de bedoeling om de gmd-vergoeding te verhogen tot 12,5 euro. Vervolgens werd het gmd uitgebreid tot alle patiënten. Zonder Bvas zouden we vandaag 3 euro per gmd betaald krijgen..."

"Als u zegt dat "de GBO/Kartel de centrale plaats van de huisarts in de eerste lijn bevordert", twijfel ik er niet aan dat u daarvan overtuigd bent, maar Paul De Munck lijkt uw benadering niet te delen. Hij blijft zeggen dat het eerstelijnsplatform (PPLW, plateforme de première ligne), waarvan hij voorzitter is, meer beslissingsbevoegdheid moet krijgen dan de plaats voor dialoog waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld."

Geen beslissingsbevoegdheid voor de PPLW

"Als, volgens de statuten van de PPLW, de vier Franstalige huisartsenorganisaties (ABSyM, GBO, FAGW en SSMG) 4 stemmen hebben, krijgt elk ander beroep in de gezondheidszorg ook 4 stemmen (apothekers, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, diëtisten, verloskundigen, logopedisten, ergotherapeuten en podologen), d.w.z. 40 stemmen in totaal. Ten slotte krijgt elke multidisciplinaire structuur (RML, SISD, ACCOORD en Fédération des Maisons médicales) twee stemmen, d.w.z. 8 stemmen."

"In totaal hebben de huisartsen bij de PPLW dus 4 van de 48 stemmen. De organisaties die de huisartsen vertegenwoordigen hebben dus een twaalfde van de beslissingsbevoegdheid. Terwijl de GBO/Kartel meent dat dit een weerspiegeling is van de "centrale plaats van de huisarts", ben ik er integendeel meer dan ooit van overtuigd dat beslissingsbevoegdheid voor de PPLW een "marginalisering van de huisarts in een multidisciplinaire nevel" betekent. Ik kan het niet laten om erop te wijzen dat de huisartsen die in medische huizen werken, die minder dan vijf procent van de beroepsgroep vertegenwoordigen, een derde van de vertegenwoordigende huisartsenorganisaties in de PPLW uitmaken."

"De bevoegdheden van de PPLW moeten daarom strikt beperkt blijven tot een discussieplaats voor beroepsbeoefenaars. Ze mogen nooit een plaats voor besluitvorming worden. Dat geldt met name voor kwesties in verband met  toegang tot medische gegevens, delen van de artsenbevoegdheden met andere beroepen in de gezondheidszorg en de transversale financiering, die uitsluitend onder de bevoegdheid van de artsensyndicaten vallen in de exclusieve medicomut."

Nee tegen subsidiariteit

"U schrijft dat "het model dat door de GBO/Kartel wordt verdedigd, is dat de arts de zorgcontrole behoudt." De GBO/Kartel promoot echter voortdurend "subsidiariteit". Subsidiariteit is niets anders dan de overdracht van competenties van de arts aan een niet-arts. Het biedt deze laatste het recht om die autonoom uit te oefenen zonder doktersvoorschrift. Subsidiariteit komt in de plaats van competentiedelegatie of ze vormt daar een aanvulling op. De delegatie van competenties vereist integendeel dat zij door een arts worden voorgeschreven."

"De gecoördineerde wet op de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg (kwaliteitswet) verbiedt subsidiariteit, die daarin wordt omschreven als de illegale uitoefening van de geneeskunde (art. 3, § 1). Zij schrijft voor dat, als de competenties van de huisarts door een andere beroepsbeoefenaar worden uitgeoefend, die moeten worden gedelegeerd door een arts die onder zijn toezicht staat (art. 23, § 1)."

"Paul De Munck heeft herhaaldelijk verklaard dat deze wet moet worden gewijzigd. Bvas is hier categorisch op tegen. Integendeel, wij pleiten ervoor dat deze wet niet wordt gewijzigd en dat de arts de wettelijke zeggenschap behoudt over de competenties van de arts zoals die in deze wet zijn omschreven. Wij verkiezen dat de arts sommige handelingen die niet mogen worden toegestaan of vergoed zonder dat de arts ze voorschrijft, aan andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg kan blijven delegeren."

Naar onze mening is het aan de arts om te oordelen of dit gepast is. Deze competentietransfers vereisen immers transversale financiering. Of: van de honoraria van de huisartsen het budget aftrekken dat de financiering van die van andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg mogelijk zou maken. De huisartsen zouden zo het recht van andere beroepsgroepen om hun competenties uit te oefenen, financieren uit hun eigen honoraria.

Nee tegen vaccinatie door apothekers

Het eerste voorbeeld van subsidiariteit is vaccinatie door apothekers. De GBO/Kartel heeft op 9 december samen met AADM een verklaring ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een wetswijziging op de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg, om apothekers in staat te stellen tegen Covid te vaccineren."

"Een Bvas-enquête, waaruit bleek dat 80% van de artsen tegen deze waanzin was, heeft ertoe geleid dat het Kartel een beetje water bij de wijn doet. De GBO/Kartel zegt nu tegen de minister te dreigen met een "oorlogsverklaring" bij vaccinatie door apothekers. Maar in werkelijkheid vraagt het Kartel alleen dat de vaccinatie in de tijd wordt beperkt en dat de vaccinatie pas start als de vaccinatiecentra overvol zijn. De GBO/Kartel blijft dus pro vaccinatie door apothekers, maar dan wel met een gespleten tong waar het Kartel lang ervaring mee heeft."

"De GBO/Kartel misbruikt het vertrouwen van de huisartsen door in de ingewikkeldheid van dat betoog de leugens te verbergen die het Kartel hen wil doen slikken."

"De GBO/Kartel noemt de Bvas een "korporatistisch" syndicaat. Volgens de definitie van het woordenboek over korporatisme, verdedigt de Bvas in feite de belangen van één enkele beroepsgroep, namelijk die van artsen. Bvas komt ook op voor de belangen van de patiënt en het is niet ongebruikelijk dat ze zich daar tegen de GBO/Kartel verzet om dat te doen."

"Ten slotte belooft u de huisartsen in het veld "een rechtvaardiger en genereuzer wereld", gebaseerd op de historische eis van de GBO/Kartel: getrapte geneeskunde. Dit concept is totaal achterhaald, want ik zou wel eens willen weten wat het antwoord is van huisartsen -die in de eerste plaats de administratieve rompslomp willen verminderen- op de vraag: "Wilt u dat patiënten verplicht worden een voorschrift van hun huisarts te krijgen om een consult bij een specialist vergoed te krijgen?""

"Ik laat het aan de huisartsen over om dat te beantwoorden."

> Multidisciplinariteit in vraag (dr. Gillet)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.