Kunnen ziekenhuizen/netwerken deelnemen aan zorgraden?

Dat kan als optionele partner. Dus niet binnen de cluster 'gezondheidszorg'. Ze moeten vooral beter de kwaliteit en afstemming van de zorgcontinuïteit helpen organiseren en ook de transmurale zorg tussen de eerstelijnszorgaanbieders van de eerstelijnszone en het/de lokale ziekenhuis/zen, specificeert Zorg en Gezondheid.

Bij de hervorming van de eerste lijn nemen de (voorlopige) zorgraden een belangrijke plaats in. De nu gevormde voorlopige zorgraden moeten eerst en vooral een formeel erkenningsdossier indienen voor de zorgraad. Dat moet uiterlijk tegen 31 december van dit jaar. 

De voorlopige zorgraad werkt aan volgende prioritaire doelstellingen:

1° De organisatie binnen hun eerstelijnszone van de afstemming tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.

2° de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking stimuleren, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders  binnen de eerstelijnszones

3°  verenigingen ondersteunen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen.

4° de ontwikkeling steunen van het geïntegreerd breed onthaal voor  de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en werken aan een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.

5°  gegevens aanleveren aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.

De deelname van een lokaal ziekenhuis aan een zorgraad moet vooral bijdragen aan een betere organisatie en opvolging van de kwaliteit en afstemming van de zorgcontinuïteit. Verder ook aan de transmurale zorg tussen de eerstelijnszorgaanbieders van de eerstelijnszone en het/de lokale ziekenhuis/zen. Het gaat dan over specifieke en contextgebonden samenwerkingen, afspraken, regels ... voor de organisatie van transmurale zorg, overdracht, opvolging enz.

Naast deelname in de zorgraad zelf is een deelname van ziekenhuizen aan specifieke werkgroepen rond bv. samenwerking of zorgcontinuïteit uiteraard ook een meerwaarde voor eerstelijnszones.

Regionaal zorgstrategisch plan

De deelname van ziekenhuizen aan zorgraden kan voor de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken is evenwel niet bedoeld om af te stemmen met de eerstelijnszones voor hun locoregionaal zorgstrategisch plan. Die afstemming kan niet 1-op-1 per eerstelijnszone in de zorgraad gebeuren.

Het decreet verwijst hiervoor naar het regionale niveau, dus binnen de regionale zorgplatformen. "Daar verwachten we duidelijk dat ziekenhuisnetwerken (en dus geen individuele ziekenhuizen) deel uitmaken van het regionaal zorgplatform, net in functie van de voortdurende afstemming van vraag naar en aanbod van zorg en de toekomstige opmaak van regionaal zorgstrategische plannen", verduidelijkt Zorg en Gezondheid. "We spreken hier uiteraard over de toekomstige situatie, waarbij er 1 geïntegreerd zorgstrategisch plan wordt opgemaakt voor eerste lijn en gespecialiseerde zorg."

De huidige situatie, waarin samenwerkingsinitiatieven van de ziekenhuizen een zorgstrategisch plan opstellen voor hun eigen aanbod en hiervoor afstemmen met andere sectoren (GGZ, eerste lijn,….), verschilt hiervan.

In het najaar zullen de (voorlopige) zorgraden aangesproken worden door deze samenwerkingsinitiatieven om hun zorgstrategische plan af te toetsen. Meer info hierover na de zomer.

Eén ziekenhuis in meerdere zorgraden?

Diverse, vaak wat grotere, ziekenhuizen recruteren in min of meer gelijke mate uit meer dan één eerstelijnszone en willen daarom ook in meerdere zorgraden willen zetelen. Voor sommige eerstelijnszones zouden dan mogelijk meerdere ziekenhuizen in de zorgraad willen zetelen, wat uiteraard weer de mogelijkheden beperkt voor andere optionele partners. "We kunnen hier geen generieke richtlijnen in geven. De enige mogelijkheid is om het gesprek aan te gaan tussen de verschillende zorgraden en/of veranderteams en de betrokken ziekenhuizen", besluit Zorg en Gezondheid.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.