Kinderartsen verdedigen rechten van het kind in het ziekenhuis

Op de dag van de rechten van het kind waarschuwen kinderartsen ervoor dat die rechten steeds meer in de verdrukking komen door besparingen in de ziekenhuizen. Ze vragen ook een tweesporenbeleid voor zowel medische als psychopedagogische aspecten.

 

De oproep van de kinderartsen gaat uit van zes instanties:

  • Het College Pediatrie

  • De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde

  • De Belgische Vereniging voor kindergeneeskunde

  • De Belgische Beroepsvereniging voor Kinderartsen

  • De Groupement Belge des Pédiatres de langue française

  • De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 

15 tot 20% van de kinderen op de afdelingen Kinder- en Jeugdgeneeskunde hebben gedrags-, emotionele en/of opvoedingsproblemen. Vroegtijdige detectie, adequate behandeling of deskundig doorverwijzen van deze problemen is essentieel. Ouders willen heel vaak in eerste instantie een organische pathologie uitsluiten. Ze komen hiervoor meestal bij de kinderarts aankloppen. Het is belangrijk dat er vanaf het begin een tweesporenbeleid gevoerd wordt met zowel aandacht voor medische als psychopedagogische aspecten. Door deze aanpak vanuit een biopsychosociaal model wordt het kind in zijn totaliteit erkend en is er meer aandacht voor het complexe samenspel van somatische, psychische en omgevingsfactoren die ziekte en gezondheid bepalen. Deze manier van werken bespaart ook de ouders de ontgoocheling dat er geen organische oorzaak voor de klachten gevonden wordt, wat een reden kan zijn tot ‘medisch shoppen’.

 

Psychopedagogisch zorgprogramma

De uitbouw en financiering van goed uitgebouwde psychopedagogische teams die bestaan uit o.a. spelbegeleiders, psychosociaal begeleiders, kinderpsychologen, (ortho)pedagogen en een kinder- en jeugdpsychiater zijn onmisbaar geworden op een kindergeneeskundige afdeling. Wettelijke verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind, het Child Friendly Healthcare Initiative, het Europees Handvest voor de rechten van het kind in het ziekenhuis en het Zorgprogramma pediatrie verdedigen het recht van het zieke kind op een totaalzorg.

Een recent onderzoek naar de psychopedagogische ondersteuning op de afdeling Kinder- en Jeugdgeneeskunde in algemene ziekenhuizen in België toont aan dat de deelnemende ziekenhuizen investeren in een goed uitgebouwd psychopedagogisch team. Dat onderzoek kwam er op vraag van het college Pediatrie, van prof. Petry (KU Leuven) Toch blijken de noden groter te zijn dan wat aangeboden wordt.
Het huidige zorgprogramma pediatrie volstaat niet voor de financiering van deze psychopedagogische omkadering. Tot op heden zorgden ziekenhuizen dan ook vaak voor bijkomende financiering, wat onder druk kan komen te staan door de slechte budgettaire toestand van de meeste ziekenhuizen. Er is dan ook een grote nood aan meer middelen, personeel, meer universitaire geschoolde disciplines, een betere infrastructuur, een betere opleiding en professionalisering met aandacht voor intervisie en supervisie.

 

Daghospitalisatie

De onderzoekers en het college pediatrie maken zich bovendien zorgen dat door het creëren van een A-programma (vooral daghospitalisatie) in het Zorgprogramma pediatrie, met minder wettelijke eisen voor omkadering en infrastructuur, heel wat kinderen niet zullen kunnen genieten van een dergelijke totale zorgaanpak. Toch hebben ze daar recht op.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.