Begrotingstraject 2022-2024: de 3 assen van Frank Vandenbroucke

Gisteravond vond onder auspiciën van het Riziv de "kick-off meeting begroting 2022-2024"  plaats. Waarover gaat het? Over een groot project met krappe deadlines om tot hervormingen te komen in de gezondheidszorg en vooral over de budgettering. Frank Vandenbroucke ziet drie strategische assen: werken aan toegankelijkheid, eerstelijnszorg en de integratie tussen de verschillende lijnen.

In de (tele)aanwezigheid van enkele honderden belanghebbenden lanceerde het Riziv de kick-off. Daarbij ligt de nadruk op de efficiëntie en de prestaties van het stelsel. Uitgangspunt: de financiële marge die ontstaat door de verhoging van de wettelijke groeinorm in het licht van prioritaire gezondheidsdoelen: doelen die men nog moet vastleggen.

Het tijdschema is strak. De doelstellingen voor de periode 2022-2024 moeten vastliggen. Zo moet men de fundamenten leggen voor een dynamisch meerjarig begrotingskader. Dat loopt zo:

  1. Aan dokter Ann Ceuppens (MLOZ) om leiding te geven bij het bepalen van die prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 onder leiding van Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)
  2. De opstart van twee bijkomende task forces start snel (april-mei): de task force doelmatige zorg onder leiding van dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen); de task force dynamisch meerjarig budgettair kader onder leiding van Prof. Em. Erik Schokaert
  3. een eindverslag (juni) met een eerste versie van de begroting 2022 en een concreet dynamisch meerjarig budgettair kader.

Van daaruit zullen de conventiecomités (met inbegrip van de medicomut) een voorstel uitwerken dat volgens het gebruikelijke tijdschema (in oktober) aan het verzekeringscomité zal worden voorgelegd.

Voor minister Vandenbroucke "heeft de regering beslist om substantieel te investeren in de ziekteverzekering (...) Deze belangrijke bijkomende budgettaire inspanningen zijn echter niet zonder tegenprestatie. Zij mogen niet alleen worden aangewend om de gebruikelijke activiteiten te financieren, maar moeten ook nieuwe initiatieven en hervormingen op het gebied van de gezondheidszorg mogelijk maken."

Dat alles sluit aan bij het regeerakkoord: tegen 2030 de gezondheidskloof volgens verwachte levensjaren in goede gezondheid te reduceren met 25%, de vermijdbare sterfte te reduceren met 15% en tot de 10 landen met het hoogst aantal gezonde levensjaren te behoren. 

Drie assen 

Vandenbroucke stelt de volgende strategische richtingen voor die bij deze hervormingen moeten worden gevolgd.

Ten eerste moeten de ongelijkheden in de zorgtoegang worden weggewerkt. Via bijvoorbeeld de versterking van de maximumfactuur, de automatisering van de rechtstoegang, de derdebetaler uitbreiden, .. én anderzijds in punctuele maatregelen voor tekortkomingen in het verzekeringspakket. Evenwichtige tariefakkoorden die leiden tot een hogere conventiegraad en dus meer tariefzekerheid voor de patiënt zijn uiteraard ook van groot belang. 

Ten tweede stelt Frank Vandenbroucke voor om, gelet op het groeiende aantal mensen met chronische en meervoudige gezondheidsproblemen, de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken, "met de nadruk op de eerste lijn, preventie en empowerment". Hij noemt multidisciplinaire programma's op lokaal niveau, of het nu gaat om - bijvoorbeeld - preventie, gezondheidsbevordering, een eerstelijnspsychologische functie, case management of medicatieherziening.

Ten derde wordt gepleit voor netwerkzorg rond de patiënt, met het accent op samenwerking, integratie en innovatie. Een sterkere integratie tussen de zorgverlening in de eerste resp. tweede lijn is essentieel willen we bijdragen tot kwalitatievere en doelmatigere zorg, aldus de minister. "Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van transmurale zorgpaden in samenwerking met de ziekenhuizen, maar ook aan innovatieve instrumenten zoals telemonitoring en telegeneeskunde; specialistische ondersteuning van de eerstelijnszorg door coaching of  thuishospitalisatie."

"We moeten durven investeren in technologische innovatie en gebruik maken van mobiele toepassingen, met in het bijzonder steun voor  zelfmanagement van patiënten. Een gedeeld multidisciplinair dossier en dashboards op bevolkingsniveau zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden."

Volgens de minister van Volksgezondheid moet dit alles "worden ondersteund door nieuwe financieringsmodellen", aangezien de huidige prestatiefinanciering volgens hem haar grenzen heeft bereikt. "We moeten een gelaagd financieringsmodel opgebouwd met elementen als financiering per capita, praktijkfinanciering, innovatiefinanciering, prestatiefinanciering; met elementen ook die samenwerking, preventief en bevolkingsgericht handelen honoreren."

"We moeten durven exploreren hoe gebundelde financiering van zorgverleners op basis van verwachte zorgkosten zinvol kan zijn."

"Het is ten slotte belangrijk dat we in onze financieringsmodellen voldoende hefbomen inbouwen ter ondersteuning van doelmatige zorg. Ik denk dan aan het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen, klinische biologie of medische beeldvorming."

Laatste bedenking van de minister: dit alles moet samen worden uitgerold met het farmapact,  de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap of de herijking van de nomenclatuur. 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.