Antwerpse bodemstalen tonen verontreiniging op Linkeroever

De stad Antwerpen heeft vandaag de resultaten vrijgegeven van twaalf bodemstalen die ze op 7 juni liet nemen op vier locaties op Linkeroever, in de wijde omgeving van de 3M-site waar sprake is van PFOS-vervuiling. Bij acht stalen blijkt er een overschrijding van de richtwaarden, bij de locatie het dichtst bij 3M was er ook een overschrijding van de bodemsaneringsnorm.

De bodemstalen werden genomen door een extern bureau en moeten toelaten een eerste idee te geven van de verontreiniging die aanwezig zou zijn op Linkeroever - het stadsdeel dat het dichtst bij de 3M-site ligt. De resultaten laten volgens de stad zien dat de verontreiniging afneemt naarmate de locatie verder van de bron van de vervuiling afligt.

Op één van de vier locaties, een stuk van het Sint Annabos onmiddellijk grenzend aan de werfzone Oosterweel, werd de bodemsaneringsnorm overschreden bij alle drie de stalen. Die norm is het niveau van bodemverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt voor negatieve effecten voor de mens of het milieu en varieert naarmate de functie van het bestemmingstype van het onderzochte terrein. 

Op twee locaties, een braakliggend terrein naast een school enerzijds en de voetbalvelden van City Pirates anderzijds, werd enkel de richtwaarde voor bodemkwaliteit overschreden. Dat is de waarde waaronder de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd en de bodemkwaliteit gevrijwaard blijft voor de volgende generaties. In het woongebied Galgenw eelpark werd geen van beide normen overschreden. 

"Deze resultaten verdienen verdere opvolging maar vragen vooral om veel meer kennisopbouw en dus verder overleg met OVAM en andere instanties", zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). "Het is hoog tijd voor meer onderbouwde, precies gerichte en goed gecoördineerde maatregelen die, na uitgebreide bemonstering, onnodige onrust bij de bevolking helpen wegnemen."

Het stadsbestuur meent dat er nog verder onderzoek moet gebeuren, met name een beschrijvend bodemonderzoek door OVAM van de locatie in het Sint-Annabos. Verder hoopt het dat de afnemende verontreiniging naarmate de locatie verder van de bron van vervuiling af lag, ook betekent dat de stadsdelen op Rechteroever gespaard zijn gebleven van onrustwekkende verontreiniging. Ten zuiden van de Charles Decosterlaan op Linkeroever zullen ook nog extra stalen worden genomen.

De stad dringt ook aan op verdere evaluatie van gebruiksadviezen en -beperkingen rond speelzones, moestuinen of het houden van legkippen met vrije uitloop, aangezien de bodemsaneringsnorm voor landbouw op een locatie werd overschreden en in sport- en woongebied er overschrijdingen van de richtwaarden werden vastgesteld. Tot slot wil de stad verder overleg met onder meer OVAM over recreatiezones, schoolomgevingen en kwetsbare locaties zoals volkstuintjes op Linkeroever.

"De stad zal de bewoners informeren met wetenschappelijk onderbouwde adviezen en werkt mee aan biomonitoring en bloedafnames van bewoners op Linkeroever", laat schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) nog weten. "Hoe sneller we duidelijkheid kunnen scheppen, hoe beter."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.